פירוק החברה הוא הליך סטטוטורי שתכליתו כינוס נכסי החברה, שחרורם מחבות, מימושם וחלוקת התמורה בין נושי החברה בהתאם לסדרי קדימויות הקבועים בדין. לצורך ביצוע הליך הפירוק מתמנה על ידי בית המשפט מפרק, אשר נבחר לתפקידו בדרך כלל תוך התחשבות ברצונם של רוב הנושים, ומקבל לידיו את כל סמכויות החברה.

פירוק החברה נובע בדרך כלל כתוצאה מחדלוּת פירעון שלה, כלומר מצב בו היא אינה מסוגלת לעמוד בהתחייבויותיה או לפרוע את חובותיה. על הליך הפירוק חלים בשינויים המחויבים, דינים רבים מדיני פשיטת הרגל (כמו גם דיני קניין, החוזים וכו').

פירוק שותפות הוא הליך דומה להליך פירוק חברה, אך הסיבות להליך שונות, שכן שותפויות מתפרקות בדרך כלל עקב סכסוכים בין השותפים. שותפות היא למעשה הסכם בין שני צדדים או יותר, שבמסגרתה מנוהל עסק שנועד להשיא רווחים, ולכן ניתן לפרקה גם ללא עילת פירוק ודי שאחד מהצדדים רוצה בכך, כדי להביא לפירוקה.

כינוס נכסים הוא הליך שונה לחלוטין מהליך פירוק. מדובר בהליך של תפיסת נכס משועבד, בין של חברה, בין של שותפות, בין של אדם פרטי ובין של פושט רגל, מימוש הנכס וחלוקת התמורה הנובעת ממימושו לנושה בעל השעבוד. בנוסף לכינוס נכסים מכוח דיני החברות, קיימים סוגים שונים של כינוסים וכונסי נכסים מכוח חקיקה שונה, אשר תפקידם מתמצה בדרך כלל בתפיסת נכס ומימושו או בשמירה עליו.

הסדרי נושים והקפאת הליכים

במקרים מיוחדים, כאשר החברה נקלעת לחדלות פירעון (אינה מסוגלת לפרוע את חובותיה ולעמוד בהתחייבויותיה), אך הנזק שייגרם לה ובעיקר לנושיה כתוצאה מהליך הפירוק, בהשוואה להסדר נושים, גדול יותר, מאפשר בית המשפט מכוח חוק החברות לגבש הסדר נושים, אשר מטרתו להשיא את התמורות שיקבלו הנושים.

במסגרת הסדרי הנושים, המכונים באמצעי התקשורת "תספורות", מוצע לנושי החברה לקבל חלק מחובם, לפרוס אותו וכיוצ"ב, תוך הותרת החברה כ"עסק חי", מכירתה או מכירת עסקיה, שיקומה או הכנסת משקיע. בתקופת הביניים שעד לביצוע ההסדר מוציא בית המשפט צו להקפאת כל ההליכים כנגד החברה לתקופה מוגבלת, וזאת במטרה למנוע הסתערות של נושיה על נכסיה וסיכול ההסדר. ההסדר חייב לקבל אישור של 75% מהנושים על פי כמות הנשייה שבידם וסוג הנשייה, בנוסף לרוב מספרי וכן אישור בית המשפט.

כל ההליכים הנ"ל הם הליכים סבוכים, מורכבים הטעונים ניסיון רב והתמקצעות. משרד עו"ד יוסי כהן עוסק במשך למעלה משלושים שנה בהליכי פירוק, הסדרי נושים וכינוסים מהגדולים בארץ. דוגמאות:

  • כינוס חברת פטרו גרופ
  • הסדרי נושים בחברות כפריס, טופר, פטרו גרופ
  • חברת מ.מ. מבדק פתח תקווה
  • פירוק תשלובת כרמל (שפירא) ותביעת ענק לחיוב אישי
  • הגשת בקשה לפירוק המשביר לצרכן ולווי נושים
  • הגשת בקשה לפירוק חברת קווי אשראי ולווי נושים
  • פירוק חברת בן גיאת